Ubytovací řád

 1. V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti. Tento doklad předloží k nahlédnutí ihned po příjezdu správci nebo provozovateli ubytovacího zařízení.
 2. Užívání zařízení apartmánu je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi, aby nedocházelo k možnosti jejich přenosu na ostatní ubytované hosty. Jestliže tento fakt bude provozovateli ubytovacího zařízení zatajen a ten jej následně zjistí, může takovéhoto hosta bez finanční náhrady ihned vystěhovat.
 3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný apartmán než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 4. Host si pobyt objednává zpravidla přes internetový rezervační systém, který funguje na www.apartmanysvoboda.cz a je povinen do sedmi pracovních dnů od zaslání závazné objednávky složit na bankovní účet provozovatele nevratnou zálohu ve výši 50% z celkové ceny objednaného pobytu. Jestliže tato zálohová platba není připsána do sedmi pracovních dnů na bankovní účet provozovatele, je objednávka považována provozovatelem za neplatnou a v rezervačním systému se stornuje. V případě, že host z jakéhokoliv důvodu (i nemoci či úrazu) svůj pobyt po zaplacení nevratné zálohy zruší, zbavuje se tímto nároku na jakoukoliv finanční náhradu. Takto zaplacená nevratná záloha je použita provozovatelem na pokrytí vzniklých vícenákladů a ušlého zisku.
 5. Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem ubytovacího zařízení nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a v téže době je apartmán povinen vyklidit a předat provozovateli nebo jeho zástupci v původním stavu (původní stav = stav v jakém byl apartmán hostovi předán v den zahájení jeho pobytu) tak, aby byla možnost tento apartmán uklidit včas, tedy do příjezdu nového hosta. Pokud tak host neučiní, je provozovatel oprávněn hostovi účtovat cenu pobytu i za následující den a o tuto částku mu ponížit jím složenou vratnou kauci ve výši 80 €/2000 Kč. Předá-li host apartmán včas a v původním stavu bez závad, pak mu provozovatel nebo jeho zástupce při předání apartmánu a klíčů vrátí složenou kauci ve výši 80 €/2000 Kč v její plné výši.
 6. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 7. V den nástupu se host může v apartmánu ubytovat nejdříve od 15:00 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
 8. Za pobyt a objednané služby je ubytovaný host povinen včas doplatit sjednanou cenu bankovním převodem nebo v hotovosti, nejpozději však v den příjezdu (není-li domluveno jinak), a to provozovateli na bankovní účet nebo správci ubytovacího zařízení v hotovosti. S částkou za ubytovací služby je host povinen uhradit také vratnou kauci 80 € nebo 2000 Kč/apartmán (proti potvrzení provozovatele). Host souhlasí, že tato vratná kauce se však v případě poškození či zničení jakéhokoliv inventáře apartmánu použije na úhradu škod, které host svým jednáním provozovateli ubytovacího zařízení během svého pobytu způsobil. Jestliže takto způsobená škoda převýší částku 80 €/2000 Kč, zavazuje se ubytovaný host tuto škodu uhradit bez odkladu a bez výhrad v její plné výši.
 9. Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách apartmánu jen se souhlasem provozovatele nebo jeho zástupce. Majitel zvířete je povinen na vyžádání prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • ve všech veřejných prostorách ubytovacího zařízení musí psi nosit náhubek a být na vodítku
  • není dovoleno, aby zvířata byla v prostorách apartmánu ponechávána bez dozoru ubytovaného hosta
  • zvířata nesmí odpočívat – ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta
  • nelze užívat vany, sprchy nebo umyvadla ke koupání nebo mytí zvířat
  • ke krmení zvířat nesmí být používán inventář sloužící k přípravě nebo podávání pokrmů hostům
  • osoba, která zvíře doprovází, odpovídá za dodržování nočního klidu v době od 22:00 do 7:00 hod
  • odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku apartmánu má osoba, která zvíře doprovází
 10. V apartmánu nesmí host bez souhlasu provozovatele nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 11. Není dovoleno užívat vlastních elektrických spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků a vysoušečů vlasů. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v nepřítomnosti osob nepoužívají a uzavřít okna. Po 19 hodině je host povinen za sebou zamykat hlavní vchod do ubytovacího zařízení.
 12. Kouření je zakázáno ve všech prostorách ubytovacího zařízení.
 13. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou (náklady vynaložené na výměnu zámkové bezpečnostní vložky až do hodnoty 40 €/1000 Kč!!!).
 14. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách ubytovacího zařízení. Rodiče odpovídají za bezpečnost a zdraví svých dětí ve všech ubytovacích prostorách.
 15. Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host podle platných předpisů.
 16. Provozovatel ani správce neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu. Za peníze a cenné věci odpovídá provozovatel jen tehdy, převzal-li je do vlastní úschovy proti potvrzení.
 17. K bytovému domu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na k tomuto účelu vyhrazených místech.
 18. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá provozovatel ubytovacího zařízení nebo jeho zástupce.
 19. Každý host je povinen řídit se požárním řádem, seznámit se s poplachovými směrnicemi, případně další zveřejněnou dokumentací a příkazy k zajištění požární ochrany, které jsou umístěny ve vstupním vestibulu ubytovacího zařízení.
 20. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení potvrzuje, že se již při objednání pobytu (nejpozději však při příjezdu do apartmánu) seznámil s kompletním ubytovacím řádem a souhlasí s tím, že v době pobytu jej bude bez výhrad dodržovat. V případě, že tento ubytovací řád host hrubě poruší, má provozovatel nebo jeho zástupce právo smluvní poměr s takovýmto hostem ihned ukončit bez finanční náhrady a v krajním případě hosta i z ubytovacího zařízení vystěhovat.
 21. Vstup na okolní soukromé pozemky bytového domu, do zahrad, garáží i na soukromá parkoviště je povolen pouze na vlastní nebezpečí hosta.

Vyhotovil ve Svobodě nad Úpou 1.8.2012 PaeDr. Ladislav Moc – provozovatel.

Kontakt

Tel: +420 777 755 835
E-mail: rezervace@apartmanysvoboda.cz

Adresa a další kontakty >

Mapa

Ceník

450,– CZK/osoba/noc
v termínu od 1.4. do 30.6. a 1.9. do 30.11.

550,– CZK/osoba/noc
v termínu od 1.7. do 31.8.

650,– CZK/osoba/noc
v termínu od 1.12. do 24.12. a od 2.1. do 31.3.

850,– CZK/osoba/noc
v termínu od 25.12. do 1.1.

Poplatek za rekreační pobyt
15,– CZK/osoba/noc (18–70 let)

30 % sleva pro děti od 10 do 15 let
50 % sleva pro děti do 10 let

Stálým zákazníkům a na delší pobyty než 1 týden poskytujeme individuálně slevy po vzájemné dohodě.

Cena neobsahuje poplatek za úklid ve výši 600,– CZK.

Kompletní ceník >